บุคลากร

นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

นายประวิทย์ คชลัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา วิไลชนม์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญพิชญา ประสานศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญณรงค์ วิไลชนม์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารณี บัวพรวน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระยุทธ ไชยพรมมา

ครู

นางยุวดี แต่งภูเขียว

ครูผู้ช่วย

นายสุขสันต์ หลงนาม

ช่างปูนชั้น 4

นายดนุรุธ ทองคำ

ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวเกศรา ข่าขันมะลี

ครูธุรการ