ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโนศรีสง่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง 22 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517 โดยเป็นโรงเรียนสาขาวัดสาลาลอย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา โดยการบริจาคของชาวบ้าน เปิดทำการสอนชั้น ป. 1 - 4 มีครูทำการสอนจำนวน 1 คน ได้รับการอนุมัติให้เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 มีนายสำเนียง ธรรมา เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันเปิดทำการสอนจากชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 104 คนครู 5 คนอัตราจ้าง 2 คนนักการ 1 คน

คำขวัญของโรงเรียน "คุณธรรมนำใจ ก้าวไกลวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาชุมชน"

ปรัชญาของโรงเรียน "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคี นำมาสู่ความสำเร็จ"

สีประจำโรงเรียน "เหลือง - ฟ้า"

อัตลักษณ์ “รักการออม”